E-Ticaret Web Paketi

E-Ticaret Web Paketi

E-ticaret paketimiz özellikleriyle rakiplerinden farkýný açýkça ortaya koymaktadýr. Google ile %100 uyumlu olmasý, yeni nesil tasarým ve kodlama kültürü ile inþa edilmiþ omasý, web 2.0 normlarýnda görsellerin kullanýlmasý, sayfalarýn son derece hýzlý açýlmasý, tüm browserlerde standart görünmesi, Dünya Web Birliði Standartlarýna (W3C) uygun olmasý, tamamen kolaylýkla yönetilebilir olmasý gibi nedenler e-ticaret paketlerimizin farkýný açýkça ortaya koymaktadýr.

Belki özel bir tasarýma ihtiyacýnýz, belki akýlda kalýcýlýða, belki de sýra dýþýlýða... Belki standart bir e-ticaret paketinin iþinizi göreceðini düþünüyosunuz. Beklentileriniz hangisidir bilemeyiz ama size uygun bir e-ticaret paketini beklentilerinize ve faaliyet alanýnýza göre birlikte seçebilir, birlikte karar verebiliriz.