E-Emlak Web Paketi

E-Emlak Web Paketi

Emlak Sitesi Paketi, Satýlýk veya Kiralýk Daire, Ýþyeri, Arsa vs portföyünüzü internet üzerinde yayýnlayýp, size emlak satýþlarýnýzda maksimum fayda saðlayacak, firmanýzýn kimliðini ve prestijini en iyi þekilde yansýtan, gereken özellikleri fazlasýyla bünyesinde barýndýran profesyonel bir emlak sitesi web tasarým yazýlýmýdýr.

Bir emlak firmasýnýn, Emlak sitesinde olmasý gereken tüm özelliklerin, emlak sitesi içerisinde barýndýrýlmasýndan yola çýkýlarak hazýrlanmýþ olan emlak sitesi web yazýlýmý, tüm Satýlýk veya Kiralýk konut, daire, iþyeri, arsa vs portföyünüzün online satýþlarýnda size maksimum fayda saðlayacak profesyonel bir hazýr emlak sitesi`dir.

Bu emlakçý sitesi`ni hazýrlarken, profesyonel bir yazýlýmýn yaný sýra görsel olarak da firmanýzýn prestijini arttýracak görünümde olmasýna dikkat ettik. Bir anlamda sadece iyi bir hazýr emlak sitesi yazýlýmý ya da görsel bir tasarým deðil sizin için her ikisini de tek bir pakette birleþtirerek, kiþilerin firmanýz hakkýnýzdaki ilk izlenimlerinin oluþmasýnda büyük bir rol oynayan web sitenizin etkileyici bir görünümde olmasýný saðladýk.