Standart Web Paketi

Standart Web Paketi

Standart Web Sitesi, siz müþterilerimizin istekleri doðrultusunda ortaya çýkmýþ bir pakettir. Bu paketi yapmamýzýn sebebi uygun fiyata kaliteli ve internet standartlarýna uygun bir web sitesi sahibi olmanýz içindir. Böyle bir web sitesine sahip olmanýz sizin için internete adým atmanýzda çok önemli bir rol oynamaktadýr.

Günümüz ticaretinin %30 'u internet üzerinden dönmektedir ve bu pay internet kullanýcýlarýnýn artmasýyla her geçen gün artmaktadýr. Sizde geliþen çaðýmýza ayak uydurmak istiyorsanýz Standart Web Tasarým paketini satýn alarak Ýnternette yer alabilirsiniz.

Tüm çalýþmalarýmýzý, tamamen sizlerin istek ve arzularý doðrultusunda geliþtirmekteyiz. Tasarýmýný yaptýðýmýz web sitelerini bütün internet tarayýcýlarýnda (Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari) test ederek hepsiyle uyumlu çalýþacak þekilde yapmaktayýz.