Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

Kelebeksoft Yazýlým Hizmetleri "www.kelebeksoft.com" web sitesinde yaptýðýnýz iþlemlerin güvenilir olduðunu garantiler. Kelebeksoft web sitesinden ve Kelebeksoft ürünlerinden kaynaklanacak her türlü güvenlik problemini ve buna baðlý yaþanan maddî kayýplarý teminat altýna alýr; Ancak kullanýcý bilgisayarýndan kaynaklanan güvenlik açýklarýnýn doðurduðu sorunlardan ve dolayýsýyla onunla ilgili diðer kayýplardan sorumlu deðildir.
Bu sayfada açýklanmamýþ herhangi bir gizlilik/güvenlik sorunuz için bizimle irtibat kurun.
Kredi Kartý
"www.Kelebeksoft.com" web sitesinde yapýlan kredi kartý iþlemlerinde 128 bit þifreleme (SSL Güvenlik) sistemi kullanýlýr. Böylece girmiþ olduðunuz bilgiler üçüncü þahýslar (hackerlar) tarafýndan görüntülenemez. Ayrýca kredi kartý bilgileriniz "Kelebeksoft" tarafýndan kesinlikle kaydedilmez ve kesinlikle baþkalarýyla paylaþýlmaz. Bu, isteðiniz dýþýndaki ödemelerin ya da otomatik ödemelerin yapýlamayacaðý anlamýna gelir.

Telefon Numarasý
Teknik destek ve diðer iþlemlerde size daha üstün bir hizmet sunabilmek için telefon numaranýz kayýt altýna alýnmaktadýr. Gereken durumlarda sizi arayabilir ya da size mesaj gönderebiliriz ve belirli aralýklarla bizden duyuru mesajý alabilirsiniz. Numaranýz baþkalarýyla paylaþýlmaz.

E-mail
Teknik destek, "www.kelebeksoft.com" web sitesi üzerinden ya da e-mail aracýlýðýyla saðlanmaktadýr. Bundan dolayý sistemdeki e-mailiniz doðru olmalýdýr. Eksik ya da yanlýþ veya sistemde kayýtlý olmayan e-mail üzerinden hizmet verilmez. Kelebeksoft, buna baðlý doðan sorunlardan sorumluluk kabul etmez. Ayrýca, e-bülten abonelerimiz bizden düzenli olarak duyuru mailleri alabilirler.

Kiþisel Bilgiler
Size daha pratik ve sorunsuz bir hizmet sunmak için ad, adres, kullanýcý adý, þifre, doðum bilgileri VB. gibi kiþisel bilgileriniz sitemizde depolanabilir. Her bir kiþisel bilginizin kullaným amacý vardýr. Kiþisel bilgileriniz amacý dýþýnda kullanýlmadýðý gibi üçüncü þahýslarla kesinlikle paylaþýlmaz.

Kiþisel Güvenliðiniz
Kelebeksoft, kullanýcý hatasýna baðlý güvenlik sorunlarýndan sorumlu tutulamaz. Bu nedenle klavye hareketlerini veya ekran görüntülerini raporlayan programlardan, sitemizin bilgisayarýnýza kaydetiði çerezlerin üçüncü þahýslar tarafýndan görüntülenmesinden emin olmalýsýnýz. Bunu saðlamanýn en güvenli yolu bir antivirüs programý kullanmaktýr. Kelebeksoftmutlaka bir antivirüs programý kullanmanýzý tavsiye eder