HIZMETLERIMIZ

HIZMETLERIMIZ

  WEB TASARIM HİZMETİ

Kelebek SOFT Ekibi Olarak,Web Yazýlým Alanýnda Standartlara Uygun Kurumunuz Ýçin Ýhtiyaç Duyduðunuz Her Türlü Yazýlýmý En Ýyi Þekilde Sizlere Sunuyoruz.Sitelerinizi Web Yazýlýmlarýmýzla Maksimum Seviyeye Çýkartýyoruz. Size Ýnternetin En Güzel ve Kaliteli Sitelerini Sunuyoruz. Sitelerinize Giren Ziyaretçilerin Rahatça Dol


  SEO HİZMETİMİZ

Arama Motoru Optimizasyonu (SEO) nedir? Niçin Arama Motoru Optimizasyonu yapýlýr? Google Optimizasyonu ve diðer Major Arama Motorlarý için Optimizasyon yapýlmasýnýn önemi:

Arama Motoru Optimizasyonu; bir web sitesinin hedef arama kelimelerinde Google,MSN vb.major Arama Motorlarý’nda ilk bir kaç sayfada,daha üst sýrada çýk


  LOGO TASARIM HİZMETİ

Sonuç Olarak Logo Tasarýmý: Firmanýzý ifade eder, firmanýzýn her yerde tanýnmasýný kolaylaþtýrýr. Sektörünüzdeki lider olmaya zemin hazýrlar. Ayrýca daha bir çok sayabileceðimiz ve sayfalar yetmeyeceði pozitif faydalarýnýn yanýnda kýsaca þunu özetleyebiliriz;
GÜZEL VE ÝÞLEVSEL BÝR LOGO TASARIMINA SAHÝP OLUR ÝSENÝZ SA


  GÖRSEL TASARIM

Görsel materyal tasarýmýnda farklý çalýþmalar yapýyoruz. Özgün bir tasarým gerektiren her tür görsel tasarým ve içeriði kullanýcý isteklerine göre sunuyoruz.

    Görsel Tasarým Alanlarýmýz:
  • Kurumsal çalýþmalar
  • Flash animasyonlar
  • 3 boyut

  YAZILIM DESTEK

En iyi yaptýðýmýz iþin yazýlým ile ilgili her tür ihtiyaca cevap vermek olduðunu baþta belirtmiþtik. Kullanýlan Mevcut yazýlýmlarýn ortadan kaldýrýlmasýna gerek kalmadan yeni ihtiyaçlarýnýza çözümler üretiyoruz. Ayrýca mevcut yazýlýmlara destek veriyoruz..

Kullanýlan yazýlýmýn konusu ne olursa


 
Toplam : 5 adet Makale bulundu Ýlk Sayfa Bir Önceki Sayfa  Sayfa :1 - Bir Sonraki Sayfa  Son Sayfa