Hizmetlerimiz

YAZILIM DESTEK

En iyi yaptýðýmýz iþin yazýlým ile ilgili her tür ihtiyaca cevap vermek olduðunu baþta belirtmiþtik. Kullanýlan Mevcut yazýlýmlarýn ortadan kaldýrýlmasýna gerek kalmadan yeni ihtiyaçlarýnýza çözümler üretiyoruz. Ayrýca mevcut yazýlýmlara destek veriyoruz..

Kullanýlan yazýlýmýn konusu ne olursa olsun bu hizmeti saðlamayý garanti ediyoruz. Mevcut sistemleri rafa kaldýrýlmasýna gerek kalmadan bunu yapýyoruz. Böylece daha verimli ve ekonomik bir çözüme ulaþma hedefini gerçekleþtiriyoruz.

Bunlarýn dýþýnda özel yazýlým ihtiyaçlarý veya paket yazýlým taleplerini de deðerlendiriyoruz. Gerekli fizibilite ve analiz çalýþmalarý yapýldýktan sonra paket olarak devamlýlýðý saðlanabilecek bir yazýlým için vakit kaybetmeden Ar-Ge baþlatýyoruz. Özel yazýlým taleplerine de kullanýcýya ve ihtiyaca özgü alternatifler sunuyoruz.

    Yazýlým Çözümlerimizin Alanlarý;
  • Her tür veritabaný sisteminin tasarýmý, kurulumu ve iþletilmesi,
  • Kullanýcýya özgü Ticari yazýlýmlar, Süreç ve Kaynak Yönetim sistemleri (MRP, ERP, HR, CRM),
  • AÝþ Zekâsý, Veri Otomasyonu ve Karar Destek sistemleri,
  • Mevcut Ticari ve Süreç Yönetim sistemlerine entegre yazýlýmlar (B2B, B2C, CRM, HR),
  • Üye, Sicil, Proje, Organizasyon Planlamasý yazýlýmlarý,
  • Sistem yönetim araçlarý ve veri güvenliði çözümleri,
  • Medikal görüntü arþiv ve iþleme çözümleri (PACS, DICOM),
  • Web ve mobil istemci çözümleri.