Hizmetlerimiz

WEB TASARIM HİZMETİ

Kelebek SOFT Ekibi Olarak,Web Yazýlým Alanýnda Standartlara Uygun Kurumunuz Ýçin Ýhtiyaç Duyduðunuz Her Türlü Yazýlýmý En Ýyi Þekilde Sizlere Sunuyoruz.Sitelerinizi Web Yazýlýmlarýmýzla Maksimum Seviyeye Çýkartýyoruz. Size Ýnternetin En Güzel ve Kaliteli Sitelerini Sunuyoruz. Sitelerinize Giren Ziyaretçilerin Rahatça Dolaþabilecekleri Sýkýlmayacaklarý Siteler Yapýyoruz. Amacýmýz Firmalarýnýzý Web de En Güzel Þekilde Tanýtmak ve Size En Ýyi Þekilde Fayda Saðlamaktýr.

Sitenizi Hazýrlarken Aþaðýdaki Kurallarý Dikkate Alýrýz
* Her Tarayýcýda Ayný Görünmeli
* Ýçerikler Kolay Okunabilmeli.
* Renkler Birbiriyle Uyumlu Olmalý.
* Güvenlik Seviyesi Üst Düzeyde Olmalý.
* Hedef Kitlesine Göre Hazýrlanmalý.
* Arama Motorlarýnda Üst Sýralarda Çýkmalý.

Kullandýðýmýz Programlar;
* Adobe Photoshop Cs5: Görsel Dosyalarýnýzý Hazýrlarken Kullanýyoruz.
* Adobe Flash Cs5: Hareketli Animasyonlar ve Yazýlar Oluþtururken Kullanýyoruz.
* Adobe Dreamweaver Cs5: Sitelerin Kodlamasýný Yaparken Kullanýyoruz.
* Adobe Fireworks Cs5: .Gif Formatlý Görsellerinizi Düzenlerken Kullanýyoruz

Web Tasarým Çözümlerimiz Hakkýnda Daha Detaylý Bilgi Almak Ýsterseniz Ýletiþim Sayfamýz Aracýlýðýyla Bize Ulaþabilirsiniz.