Hizmetlerimiz

SEO HİZMETİMİZ

Arama Motoru Optimizasyonu (SEO) nedir? Niçin Arama Motoru Optimizasyonu yapýlýr? Google Optimizasyonu ve diðer Major Arama Motorlarý için Optimizasyon yapýlmasýnýn önemi:

Arama Motoru Optimizasyonu; bir web sitesinin hedef arama kelimelerinde Google,MSN vb.major Arama Motorlarý’nda ilk bir kaç sayfada,daha üst sýrada çýkmasýný saðlayacak web site içi ve web sitesi dýþýnda çeþitli etkenlerin analiz edilerek yapýlan iyileþtirme ve düzenlemelerin uygulanmasý ve geliþtirilmesidir.

Arama Motorlarý Optimizasyon süreci uygulanarak bir kurumun web sitesi ürünlerini kullanmasý gereken potansiyel müþteriye Google,MSN vb. belli baþlý Arama Motorlarý ‘nda ilk önce ulaþýr.

Bu nedenle de Arama Motoru Optimizasyonu ; gerek bir kurumun tanýtýmý açýsýndan ve gerekse o kurumun dünyanýn herhangi bir yerindeki çocuktan yaþlýsýna potansiyel müþterilere ulaþmak ve kazancýný katlamak açýsýndan gerçekten de stratejik önem taþýmaktadýr.

Arama motoru optimizasyonu yaparak arama motorlarýnda sýralamalarda ilk sayfalarda daha üst sýrada çýkarak daha çok kullanýcýya fazlaca reklam bedeli ödemeden ulaþýrsýnýz.

Arama motoru optimizasyonu ve web site tanýtým stratejilerinin komple uygulanmasý ve sürekliliði için yine de bir bedel ödemeye hazýr olmalýsýnýz. Google’da birinci sayfada -ilk bir kaç sýrada-çýktýðýnýz zaman kazanacaðýnýz potansiyel müþteriler unutmayýnýz ki Optimizasyon sürecinin devamlýlýðý ile mümkün olabilmektedir.

Çok alýþýlagelmiþ internet reklam dýþýndaki,sadece bize özgü ve size de özel olabilecek Web Site Tanýtým avantajlarýndan yararlanmak ve bilgi almak için bize ulaþabilirsiniz.