Hizmetlerimiz

LOGO TASARIM HİZMETİ

Sonuç Olarak Logo Tasarýmý: Firmanýzý ifade eder, firmanýzýn her yerde tanýnmasýný kolaylaþtýrýr. Sektörünüzdeki lider olmaya zemin hazýrlar. Ayrýca daha bir çok sayabileceðimiz ve sayfalar yetmeyeceði pozitif faydalarýnýn yanýnda kýsaca þunu özetleyebiliriz;
GÜZEL VE ÝÞLEVSEL BÝR LOGO TASARIMINA SAHÝP OLUR ÝSENÝZ SAÐLAM VE GÜÇLÜ BÝR KURUMSAL YAPIYA SAHÝP OLMUÞ OLURSUNUZ.

 

Web siteleriniz için logolarýnýz 3D olarak verilir.Hareketlendirilir.
*3DMax ile modellenip parçalar halinde özel þekilde birleþtirilir.

Logo Tasarýmýnýzda Dikkat Etmeniz Gereken Hususlar:
Logonuz doðar,
Logonuz beslenir,
Logonuz büyür,
Logonuz yetiþir,
Logonuza sahip çýkarsýnýz,
Logonuzun hakkýný verirsiniz,
Logonuz bakýma muhtaçtýr,
Logonuz yaþamayý sever,
Logonuz algýsal bir kavramdýr,
Logonuz elle tutulur deðildir,
Logoya sahip olmak özveri ister,
Logonuz sizi sever,
Logonuzun sahibi sizsinizdir,
Logonuz sizi takdir ettirir,
Her þeyden önemlisi logo tasarýmýnýz firmanýzýn her kapýdan giriþ anahtarýnýzdýr.

KelebekSoft Ekibi Olarak Firmanizin Logosunu Tasarlarken Titizlikle ve Özenle Hazýrlýyoruz.