Hakkımızda

Hakkımızda

Kelebek SOFT, teknolojinin olabildiðince dijitalleþtiði, ekonominin elektronikleþtiði, Ýnternetin dinamik bir biçimde hýzla geliþip her sektörle iliþkili hale geldiði, ayrýca baðýmsýz büyük bir sektör halini aldýðý günümüzde en iyi hizmeti en uygun koþullarda saðlayabilmek amacýna sahiptir. Hizmet prensiplerinde dinamik, esnek, yenilikçi, teknoloji kullanýmý, kazanýmý, aktarýmý konusunda öncü olma ilkesine sahip Biliþim, Tasarým, Yazýlým, Ticaret saðlayýcýsý ve geliþtiricisidir.

 

En büyük ilkemiz; müþterinin vizyonuna uygun çözümler üretmek, müþteriye özel tasarýmlar geliþtirmek, kurum imajlarýný ön plana çýkartmak, müþteriyle saðlýklý, dürüst, hýzlý iletiþimler kurabilmektir. Çünkü müþterilerimizle iliþkilerimizi kýsa vadede düþünmeyiz. Biz biliriz ki onlar ihtiyaçlarý olduðunda bizimle çalýþmanýn ne kadar güven verici olduðunu bilirler. Onlar bilirler ki biz her zaman onlar için daima en iyisini düþünürüz.

Her iþimiz bizim için ayrý deðerdir. Her yeni iþ bizim için yeni bir heyecan demektir. Her yeni web sitesi bizlerinde yeni alanlarý tanýmamýza katkýda bulunur. Üstlendiðimiz her iþte yepyeni dünyalar keþfederiz.

Kelebek SOFT, yazýlým, internet-web konusunda çok geniþ çalýþma alanýna, hizmet ve ürün yelpazesine sahip bir kuruluþtur. Bu hizmetler; Web-Ýnternet tabanlý yazýlým geliþtirme, Elektronik Ticaret Sistemleri, ERP çözümleri, Veritabaný uygulamalarý, Web çözümleri, web sayfalarýnýn tasarým, barýndýrma ve yayýnlanmasý, , bu alanlarda eðitim, danýþmanlýk, teknik destek hizmetleri, kartvizit, broþür, afiþ vb. matbu evrak iþleri baþlýklarýna sahiptir. Hizmetlerimizle ilgili daha geniþ bilgiyi ilgili konu baþlýklarýna sahip sayfalarýmýzdan edinebilirsiniz.